Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzieni

Informujemy, że Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie art. 39 §1  Ustawy – Prawo Spółdzielcze i § 24 ust. 3 Statutu Spółdzielni, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Poszczególne części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szczecinie w poniższych terminach i lokalizacjach:

 • Osiedla „Ustronie”, „Smolańska” i „Cukrowa”– 5 grudnia 2017 r.
 • Osiedla „Śródmieście” i „Mieszka I”- 6 grudnia 2017 r.
 • Osiedle „Wzgórze Hetmańskie”- 7 grudnia 2017 r

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w sali „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 godzina 17:30.

Projekt Porządku Obrad

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów organizacyjnych i finansowych przedsięwzięcia deweloperskiego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem handlowo-usługowym, z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ruskiej w Szczecinie”.
 8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

 1. Wyłożenie materiałów zawierających projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 21 listopada 2017 r. w pokoju 101 w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
 2. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się materiałami oraz projektem uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 21 listopada 2017 r. do ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwały nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 4. Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni.Pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności) należy złożyć w sekretariacie spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 grudnia 2017 r. do godziny 15:00.

Uwaga! Warunkiem otrzymania przez członka lub pełnomocnika mandatu uprawniającego do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.

Informujemy, że sprawozdawcze Walne Zgromadzenie odbędzie się w terminie przewidzianym w ustawie tj. do 30 czerwca 2018 r.