RODO

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” w Szczecinie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” z siedzibą w Szczecinie.
  1. adres: ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin;
  2. telefon – centrala: 91 44 10 810
  3. e-mail: spoldzielnia@smkolejarz.szczecin.pl
 • Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” odbywa się dla realizacji celów określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Statucie Spółdzielni, art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt c) RODO oraz dla realizacji celów wynikających z innych szczegółowych przepisów prawa;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, a także do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa;
 • W ramach realizacji zadań wynikających z zarządzania zasobami mieszkaniowymi Państwa dane osobowe będą przekazywane do firm zewnętrznych, z którymi spółdzielnia ma podpisane stosowne umowy, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozliczenia zamieszkiwanych przez Państwa nieruchomości;
 • Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 • Osobom, których dane dotyczą przysługuje skarga do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.