Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu nr 64/30 u zbiegu ulic 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie – 10.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu nr 64/30 u zbiegu ulic 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie”

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10.01.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w formie gwarancji bankowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.