Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji i napraw wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ul. Cukrowej 15-23 w Szczecinie – 22.03.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

„WYKONANIE  MODERNIZACJI I NAPRAW WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH

W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. CUKROWEJ 15-23 W SZCZECINIE”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.03.2022 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w kasie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.