Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji części elewacji budynku, pokrytej płytkami okładzinowymi z klinkieru przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie – 27.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji części elewacji budynku,

pokrytej płytkami okładzinowymi z klinkieru przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.07.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.