Wymiana podzielników – Dunikowskiego 28 i 30

Harmonogram wymiany podzielników:

 • Dunikowskiego 28 – od parteru do V piętra – 24 października 2022 r. (poniedziałek)
 • Dunikowskiego 28 – od VI piętra do XI piętra – 25 października 2022 r. (wtorek)
 • Dunikowskiego 30 – od parteru do V piętra – 26 października 2022 r. (środa)
 • Dunikowskiego 30 – od VI piętra do XI piętra – 27 października 2022 r. (czwartek)

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na budowie drogi pożarowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości położonych przy ulicach 9 Maja 3 i 9 Maja 5 w Szczecinie – 12.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług

polegających na budowie drogi pożarowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości

położonych przy ulicach 9 Maja 3 i 9 Maja 5 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.10.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Potulickiej 9/20 – 06.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Potulickiej 9/20

 • cena wywoławcza 162 000,00 zł, wadium 8 100,00 zł,  pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 26,29 m(1 pokój, przedpokój z wnęką kuchenną, łazienka), mieszkanie do remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.10.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia ww. mieszkania po uzgodnieniu z  Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email:e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. „Mieszka I” – 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 2. „Cukrowa” – 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 1700 w sali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,
 3. „Smolańska” – 1 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 4. „Ustronie” – 5 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 5. „Śródmieście” – 6 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 6. „Wzgórze Hetmańskie I” – 7 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 7. „Wzgórze Hetmańskie II” – 8 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 8. „Wzgórze Hetmańskie III” – 12 września 2022 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji: (Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej).
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2020 r. i 2021 r.
 6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2019 r.
 8. Poinformowanie o sprawach, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 9. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.
 10. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych – 18.08.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych:

 • godz. 12:00 na lokal o pow. 26,04 m2 zlokalizowany przy ul. Potulickiej 9 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 25,00 zł/m2, wadium w wys. 1.060,00 zł,
 • godz. 12:30 na lokal o pow. 19,66 m2 zlokalizowany przy ul. Klemensiewicza 4-10 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 9,00 zł/m2, wadium w wys. 420,00 zł,

Przetargi odbędą się w dniu 18.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej w dniu 17.08.2022 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,
  oraz
 • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.
Oferty zawierające :
– dane oferenta,
– informacje o zamierzonej działalności,
– proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
– proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Lokale mieszkalne – sprzedaż

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 17

informuje, że posiada na sprzedaż trzy lokale mieszkalne:

1) lokal o powierzchni użytkowej 45,2 m2, który składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju – cena 361.600 zł (8.000 zł/m2);

2) lokal o powierzchni użytkowej 54,05 m2, który składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju – cena 437.805 zł (8.100 zł/m2);

3) lokal o powierzchni użytkowej 47,25 m2, który składa się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki oraz przedpokoju – cena 378.000 zł (8.000 zł/m2).

Standard wykończenia lokali tzw. deweloperski.

Przedmiotowe mieszkania zlokalizowane są na parterze wielorodzinnego, 5-kondygnacyjnego budynku przy ul. Kaszubskiej 27C w Szczecinie.

Wizji lokalnej można dokonać przy obecności przedstawiciela Administracji Osiedla „Śródmieście”          z siedzibą przy ul. Potulickiej 29 w Szczecinie, tel. 91 43 33 446 lub 506 081 610.
W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela p. Natalia Zielonka pod nr tel. 91 44 10 819.

Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji części elewacji budynku, pokrytej płytkami okładzinowymi z klinkieru przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie – 27.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji części elewacji budynku,

pokrytej płytkami okładzinowymi z klinkieru przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.07.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.