Miejsca parkingowe – Ruska 1a-1c

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W SZCZECINIE UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA NA WŁASNOŚĆ MIEJSCA PARKINGOWEGO W GARAŻOWCU BUDYNKU PRZY UL. RUSKIEJ 1A-1C. CENA JEDNEGO MIEJSCA WYNOSI 40.000,00 zł + KOSZTY OPŁATY NOTARIALNEJ.

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE WOLNE MIEJSCA PARKINGOWE W GARAŻOWCU MOŻNA RÓWNIEŻ WYNAJĄĆ NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU. MIESIĘCZNA OPŁATA CZYNSZOWA TO KWOTA 350,00 zł.   

DO WYNAJĘCIA SĄ RÓWNIEŻ MIEJSCA POSTOJOWE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PARKINGU NAZIEMNYM. MIESIĘCZNY KOSZT NAJMU WYNOSI 184,50 zł.

PRZY ZAWIERANIU UMÓW NAJMU BĘDZIE POBIERANA KAUCJA, ZWROTNA PO ZAKOŃCZENIU UMOWY.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM 91 44 10 824.

Zebrania Osiedlowe Mieszkańców – 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 53 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców. Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 1. „Śródmieście” – 24 lutego 2020 r. o godzinie 1700 w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie,
 2. „Cukrowa” i „Mieszka I” – 25 lutego 2020 r. o godzinie 1700 w sali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie,
 3. „Ustronie” – 26 lutego 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 4. „Smolańska” – 27 lutego 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 5. „Wzgórze Hetmańskie I” – 3 marca 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 6. „Wzgórze Hetmańskie II” – 4 marca 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 7. „Wzgórze Hetmańskie III” – 5 marca 2020 r. o godzinie 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji: a) Mandatowo-Skrutacyjnej, b) Wnioskowej
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2019 r.
 6. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2019 r.
 7. Poinformowanie o sprawach, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 8. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.
 9. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 10. Zamknięcie obrad.

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.

Walne Zgromadzenie 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie art. 39 § 1  ustawy – Prawo Spółdzielcze i § 17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szczecinie w poniższych terminach i lokalizacjach:

 • „Śródmieście”                               – 23 maja 2019 r.    o godzinie 1700  w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3
 • „Ustronie” i „Smolańska”          – 27 maja 2019 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Wzgórze Hetmańskie I”           – 28 maja 2019 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Wzgórze Hetmańskie II”         – 3 czerwca 2019 r.      o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Wzgórze Hetmańskie III”       – 4 czerwca 2019 r.      o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Mieszka I” i „Cukrowa”           – 6 czerwca 2019 r.      o godzinie 1700  w sali nr 002 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
 18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

 • Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 9 maja 2019 r. w pokoju 101 w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
 • Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ww. dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 9 maja 2019 r. do ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia omawiane będą tylko i wyłącznie sprawy ujęte w porządku obrad.
 • Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia nowych spraw w porządku obrad do dnia 8 maja 2019 r. (w sekretariacie w godzinach pracy spółdzielni).
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 • Materiały wyłożone do wglądu nie są odczytywane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że Członkowie spółdzielni na swojej części zebrania zdecydują inaczej.
 • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności) należy złożyć w sekretariacie spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 1500.

 

UWAGA

Warunkiem otrzymania przez członka mandatu uprawniającego do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.

Kiermasz – 25.08.2018 r.

uwaga ! uwaga !

            KIERMASZ OWOCOWO – WARZYWNY

 Działkowiczu!

Przynieś swoje plony!

Warzywa, owoce, kwiaty. Sprzedaj!

 

Mieszkańcu!

Kup świeże, zdrowe i polskie produkty.

 

Kiermasz

25 sierpnia 2018 r. w godz. 1000 -1400

na placu asfaltowym przy siedzibie Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

 

Organizuje i zaprasza Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”

Miejsca parkingowe w obniżonej cenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie informuje, że istnieje możliwość wynajęcia miejsc postojowych w obniżonej cenie na parkingu mieszczącym się przy ul. 9 Maja 86. Aktualny miesięczny koszt najmu miejsca parkingowego wynosi 60 zł/brutto. Opłata w powyższej wysokości będzie obowiązywać do dnia 31.12.2018 r.

W przypadku pytań zapraszamy do siedziby Spółdzielni pok. 213, lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 91 44 10 824.

Walne Zgromadzenie 2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 maja 2018 r. został uzupełniony o punkt pn. „Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia”.

 

Poniżej przedstawiamy zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r.
 16. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przypominamy, że poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szczecinie w poniższych terminach i lokalizacjach:

„Cukrowa”                                 –   9 maja 2018 r.    o godzinie 1700  w sali nr 048 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8

„Ustronie”                                 – 15 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Smolańska”                             – 16 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Śródmieście”                           – 17 maja 2018 r.    o godzinie 1700  w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3 (budynek „B” na wprost wjazdu do Zespołu Szkół nr 6)

„Wzgórze Hetmańskie I”        – 21 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Wzgórze Hetmańskie II”      – 22 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Wzgórze Hetmańskie III”    – 23 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Mieszka I”                                – 24 maja 2018 r.    o godzinie 1700  w stołówce XVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dunikowskiego 1

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

 • Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2018 r. w pokoju 101 w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
 • Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ww. dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 25 kwietnia 2018 r. do ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia omawiane będą tylko i wyłącznie sprawy ujęte w porządku obrad.
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 • Materiały wyłożone do wglądu nie są odczytywane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że Członkowie spółdzielni na swojej części zebrania zdecydują inaczej.
 • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formiej pisemnej pod rygorem nieważności) należy złożyć w sekretariacie spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 1500.

 

UWAGA

Warunkiem otrzymania przez członka mandatu uprawniającego do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.