Walne Zgromadzenie 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie art. 39 § 1  ustawy – Prawo Spółdzielcze i § 17 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szczecinie w poniższych terminach i lokalizacjach:

 • „Śródmieście”                               – 23 maja 2019 r.    o godzinie 1700  w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3
 • „Ustronie” i „Smolańska”          – 27 maja 2019 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Wzgórze Hetmańskie I”           – 28 maja 2019 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Wzgórze Hetmańskie II”         – 3 czerwca 2019 r.      o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Wzgórze Hetmańskie III”       – 4 czerwca 2019 r.      o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17
 • „Mieszka I” i „Cukrowa”           – 6 czerwca 2019 r.      o godzinie 1700  w sali nr 002 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie majątku stanowiącego lokal użytkowy (pracownia plastyczna przy ul. Milczańskiej) zajmowany na podstawie umowy najmu.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu Rady Nadzorczej”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2018 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2020 r.
 18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

 • Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 9 maja 2019 r. w pokoju 101 w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
 • Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ww. dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 9 maja 2019 r. do ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia omawiane będą tylko i wyłącznie sprawy ujęte w porządku obrad.
 • Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia nowych spraw w porządku obrad do dnia 8 maja 2019 r. (w sekretariacie w godzinach pracy spółdzielni).
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 • Materiały wyłożone do wglądu nie są odczytywane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że Członkowie spółdzielni na swojej części zebrania zdecydują inaczej.
 • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności) należy złożyć w sekretariacie spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 maja 2019 r. do godziny 1500.

 

UWAGA

Warunkiem otrzymania przez członka mandatu uprawniającego do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.

Kiermasz – 25.08.2018 r.

uwaga ! uwaga !

            KIERMASZ OWOCOWO – WARZYWNY

 Działkowiczu!

Przynieś swoje plony!

Warzywa, owoce, kwiaty. Sprzedaj!

 

Mieszkańcu!

Kup świeże, zdrowe i polskie produkty.

 

Kiermasz

25 sierpnia 2018 r. w godz. 1000 -1400

na placu asfaltowym przy siedzibie Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”

 

Organizuje i zaprasza Rada Osiedla „Wzgórze Hetmańskie”

Miejsca parkingowe w obniżonej cenie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie informuje, że istnieje możliwość wynajęcia miejsc postojowych w obniżonej cenie na parkingu mieszczącym się przy ul. 9 Maja 86. Aktualny miesięczny koszt najmu miejsca parkingowego wynosi 60 zł/brutto. Opłata w powyższej wysokości będzie obowiązywać do dnia 31.12.2018 r.

W przypadku pytań zapraszamy do siedziby Spółdzielni pok. 213, lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 91 44 10 824.

Walne Zgromadzenie 2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie informuje, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 maja 2018 r. został uzupełniony o punkt pn. „Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia”.

 

Poniżej przedstawiamy zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków spółdzielni w celu reprezentowania ich w obradach Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie i odpłatne zbycie prawa odrębnej własności w nowobudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej w Szczecinie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółdzielni.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni w 2017 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r.
 16. Przedstawienie informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji przeprowadzonej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2015 r.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przypominamy, że poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Szczecinie w poniższych terminach i lokalizacjach:

„Cukrowa”                                 –   9 maja 2018 r.    o godzinie 1700  w sali nr 048 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8

„Ustronie”                                 – 15 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Smolańska”                             – 16 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Śródmieście”                           – 17 maja 2018 r.    o godzinie 1700  w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3 (budynek „B” na wprost wjazdu do Zespołu Szkół nr 6)

„Wzgórze Hetmańskie I”        – 21 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Wzgórze Hetmańskie II”      – 22 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Wzgórze Hetmańskie III”    – 23 maja 2018 r.    o godzinie 1730  w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17

„Mieszka I”                                – 24 maja 2018 r.    o godzinie 1700  w stołówce XVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dunikowskiego 1

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że:

 • Wyłożenie materiałów zawierających sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2018 r. w pokoju 101 w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.
 • Członkom Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Ww. dokumenty będą udostępniane zainteresowanym członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 25 kwietnia 2018 r. do ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia omawiane będą tylko i wyłącznie sprawy ujęte w porządku obrad.
 • Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 • Materiały wyłożone do wglądu nie są odczytywane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że Członkowie spółdzielni na swojej części zebrania zdecydują inaczej.
 • Członek spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo (udzielone w formiej pisemnej pod rygorem nieważności) należy złożyć w sekretariacie spółdzielni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 1500.

 

UWAGA

Warunkiem otrzymania przez członka mandatu uprawniającego do udziału w danej części Walnego Zgromadzenia jest okazanie dowodu tożsamości.