Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych Spółdzielni – 03.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.07.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 03.07.2019 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na roboty elektryczne – 02.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie przy ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych w budynku położonym przy ul. Inowrocławskiej 11-11A-11B w Szczecinie,
 • wymianę głównych tablic rozdzielczych w budynkach położonych przy ul. Inowrocławskiej 8-8A-8B i 11-11A-11B w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2019 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 02.07.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych – 27.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nw.  lokali użytkowych:

 • o godz. 12:00 na lokal o pow. 36,12 m2 zlokalizowany  przy ul. 9 Maja 86 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 10,00 zł/m2, wadium w wys. 880,00 zł,
 • o godz. 12:30 na lokal o pow. 89,76 m2 zlokalizowany przy ul. 9 Maja 86 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto  wynosi 8,00 zł/m2, wadium 1.900 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 27.06.2019 r. w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie  Spółdzielni najpóźniej w dniu 26.06.2019 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 58,90 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 127,01 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 38,70 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,

oraz

 • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.

Oferty zawierające:

 • dane oferenta,
 • informacje o zamierzonej działalności,
 • proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
 • proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Przetarg nieograniczony instalacje sanitarne – 19.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

 1. Regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o montaż regulacyjnych zaworów podpionowych wraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania z centralnego na miejscowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni.
 2. Projektów budowlanych regulacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie modernizacji zaworów podpionowych oraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, z centralnego na miejscowe w budynku mieszkalnym przy Budziszyńskiej 35-36 W Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni, pokój 202.

Przetargi odbędą się w dniu 19.06.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) odpowiednio:

 • Poz. nr 1 o godz. 10:00.
 • Poz. nr 2 o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.06.2019 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na stałe sprzątanie posesji – 14.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ogłasza

przetarg nieograniczony

na stałe sprzątanie posesji.

 Przetarg obejmuje sprzątanie posesji na osiedlu „USTRONIE” o łącznej powierzchni przeliczeniowej 32 003,93 m2 w tym:

– tereny zewnętrzne: 17 553,62 m2,

– powierzchnie eksploatacyjne w budynkach: 14 450,31 m2.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 213 (II piętro), tel. 91 44 10 824.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209 (II piętro).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych – 31.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin ogłasza

przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 207  (tel. nr 91 44 10 823).

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2019 r., godz. 11:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 31.05.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych oraz remont instalacji elektrycznej WLZ wraz z obwodami administracyjnymi w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. 9 Maja 35 – 41 w Szczecinie – 23.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych,
 • remont instalacji elektrycznej WLZ wraz z obwodami administracyjnymi

w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. 9 Maja 35 – 41 w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2019 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 23.05.2019 r.  do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac brukarskich, montaż urządzeń do ćwiczeń, urządzeń małej architektury i nasadzenie roślin ozdobnych w ramach realizacji zadania p.n. „Siłownia plenerowa” na terenie osiedla Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie – 17.05.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac brukarskich, montaż urządzeń do ćwiczeń, urządzeń małej architektury i nasadzenie roślin ozdobnych w ramach realizacji zadania p.n. „Siłownia plenerowa” na terenie osiedla Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie.

 

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 207  (tel. nr 91 44 10 823).

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2019 r., godz. 11:00  w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 17.05.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni – 18.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Wymiany dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 13:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 18.04.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu przybudówek oraz przebudowę daszków nad wiatrołapami kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych Spółdzielni – 18.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie „Remontu przybudówek oraz przebudowę daszków nad wiatrołapami kiosków wejściowych do budynków mieszkalnych Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.04.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 12:00.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 18.04.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.