Przetarg nieograniczony na wykonanie usług stolarskich polegających na dostawie i wymianie włazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie – 05.02.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług:

 „Stolarskich polegających na dostawie i wymianie włazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2021 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.02.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Cukrowa 33-43, Klemensiewicza 15 i Potulicka 40 w Szczecinie – 05.02.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług

 • budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynkach mieszkalnych przy ulicach: Cukrowa 33-43, Klemensiewicza 15 i Potulicka 40 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2021 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.02.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego – 16.12.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

zaprasza do złożenia ofert na przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego:

 • o powierzchni 40,47 m2 przy ul. Ruskiej 1-1C z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Lokal znajduje się w nowo powstałym budynku mieszkalnym. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 35,00 zł/m2, wadium w wys. 2 450 zł.

Zamknięte oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy składać do dnia 15.12.2020 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 209. Wadium należy wpłacić w kasie Spółdzielni. Oferta powinna zawierać informację o rodzaju działalności jaka miałby być prowadzona w lokalu.

Oferty zostaną otworzone w dniu 16.12.2020 r. o godz. 12:00 w sali nr 6 w siedzibie Spółdzielni. W związku z panującą pandemią wirusa COVID-19 przetarg odbędzie się bez udziału oferentów. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Warunki przetargu i przejęcia lokalu w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na przebudowie lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Kaszubskiej 27c w Szczecinie – 04.11.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

usług polegających na przebudowie lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania

na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Kaszubskiej 27c w Szczecinie.

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się o godz. 10 00  w dniu 04.11.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.11.2020 r. do godz. 9 00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni

RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W SZCZECINIE

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

z badania tego sprawozdania.

 

Wymagany termin przeprowadzenia badania : do 31.03.2021 r.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2020”  należy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17 lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 30 października 2020 r. do godz. 1500.

Warunki badania sprawozdania:

 • Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółdzielni jest rzetelne i prawidłowe oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik Spółdzielni.
 • Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania. W razie konieczności weźmie udział w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 • Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listów intencyjnych do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółdzielni.
 • Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 31.03.2021 roku.
 • Płatność za przeprowadzenie badanie obejmuje wszystkie koszty badania i dojazdu i nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

 

Oferta powinna zawierać:

 • informację o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem

numeru i daty wpisu);

 • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
 • wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 • informację o przeprowadzonych badaniach sprawozdania finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych.

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2020 r.

Wybór biegłego rewidenta nastąpi 19 listopada 2020 r.

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wykonaniu docieplenia stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potulickiej 9 w Szczecinie – 07.10.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług:

polegających na wykonaniu docieplenia stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Potulickiej 9 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 07.10.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na remoncie dachu wraz z robotami przygotowawczymi budynku usługowego przy ul. Mieszka I 105 w Szczecinie – 07.10.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług:

 polegających na remoncie dachu wraz z robotami przygotowawczymi budynku usługowego przy ul. Mieszka I 105 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2020 r.  o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 07.10.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” w SZCZECINIE ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • wymianę głównych tablic rozdzielczych TG na klatkach schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • demontaż złącz kablowych ZK-3A ENEA Operator S.A. z klatek schodowych nr 49A, 50, 50C, 51B w budynku mieszkalnym,
 • ustawienie nowych złącz kablowych ZK-3A przy odpowiednich ww. klatkach schodowych na zewnątrz budynku,
  – przy al. Powstańców Wielkopolskich nr 49 – 51C w Szczecinie.

 

 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz z wymianą WLZ do tablic licznikowych, wymianą tablic licznikowych i montażem w lokalach tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami,
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i w pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. 9 Maja 42A – 42D w Szczecinie.

 

 • remont Instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ pion z tablicami piętrowymi TP oraz wymianą WLZ do mieszkań, wymianą tablic licznikowych w mieszkaniach i montażem tablic mieszkaniowych TM z zabezpieczeniami
 • remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu, opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych
  – w budynku mieszkalnym przy ul. Milczańskiej 34 – 43 w Szczecinie

 

 • wymiana osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych,
 • modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ, tablic głównych TG, modernizacją zasilania do mieszkań, obwodów administracyjnych i obwodów w piwnicach,
 • demontaż całej istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej,
  – w budynku mieszkalnym przy pl. Zwycięstwa 4, 5. 5A w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. Nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2020 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dn. 01.09.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 209 (II piętro). Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wykonaniu robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie – 14.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na

„Wykonaniu robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie”.

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie – 14.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usług polegających na „Dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.