Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne ul. Kaszubska 27-27b – 30.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

  1. modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ od tablicy głównej TG do tablic piętrowych TP, wraz z wymianą tablic WLZ i tablic licznikowo- bezpiecznikowych TLM,
  2. remontu instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych oraz piwnicy, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kaszubskiej 27-27B w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 107.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30.06.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.