Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu nr 64/30 u zbiegu ulic 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie – 10.01.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce gruntu nr 64/30 u zbiegu ulic 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie”

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 10.01.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe lub w formie gwarancji bankowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy ul. Potulickiej 29/3 oraz ul. Kaszubskiej 27c/1c – 22.11.2021 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy

 1. Potulickiej 29/3 – cena wywoławcza 280 000,00 zł (wadium 14 000,00 zł);  pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 34,82 m(1 pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka);
 2. Kaszubska 27c/1c – cena wywoławcza 405 000,00 zł (wadium 20 250,00 zł); pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 47,25 m2 (1 pokój z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka).

Przetargi odbędą się w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6, co 20 minut w kolejności mieszkań.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.11.2021 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia ww. mieszkań po uzgodnieniu z  Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email: e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na wykonaniu przeglądów technicznych instalacji gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w  Szczecinie – 10.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na      

wykonanie usług polegających na wykonaniu przeglądów technicznych instalacji gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w  Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2021 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 09.11.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe lub w formie gwarancji bankowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na  wykonanie usługi polegającej na wymianie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej 22-23a w Szczecinie – 10.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na 

wykonanie usługi polegającej na wymianie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej 22-23a w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2021 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 09.11.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe lub w formie gwarancji bankowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o montaż regulacyjnych zaworów podpionowych wraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, z centralnego na miejscowe w budynku mieszkalnym przy ul. Potulickiej 29 w Szczecinie – 23.09.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na:

      Regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o montaż regulacyjnych zaworów podpionowych wraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, z centralnego na miejscowe w budynku mieszkalnym przy ul. Potulickiej 29 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 23.09.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego – 23.09.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego:

 • lokal o pow. 51,63 m2 zlokalizowany  przy ul. Klemensiewicza 4-10 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 12,00 zł/m2, wadium w wys. 1.280,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie  Spółdzielni najpóźniej w dniu 22.09.2021 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 58,90 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 127,01 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 12,80 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. Ruskiej 1-1C o pow. 40,47 m2,
 • przy ul. Budziszyńskiej 36 o pow. 61,60 m2,
 • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,

oraz

 • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.

Oferty zawierające :

 • dane oferenta,
 • informacje o zamierzonej działalności,
 • proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
 • proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

Jesteś opiekunem osoby niesamodzielnej z chorobą otępienną?

Potrzebujesz sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego dla siebie bądź osoby, którą się opiekujesz?

Zostań uczestnikiem projektu – „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Projekt „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest w okresie 1 stycznia 2020 – 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją „Pasja” z Łobza oraz Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem projektu jest udzielanie nieodpłatnego wsparcia Mieszkańcom Szczecina – osobom niesamodzielnym (w tym niesamodzielnym z powodu chorób otępiennych i osobom niepełnosprawnym) oraz ich opiekunom.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na przebudowie sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku Zarządu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie – 30.06.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług

polegających na przebudowie sanitariatów zlokalizowanych na parterze budynku Zarządu przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2021 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30.06.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Potulickiej 29 – 28.05.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego:

 • lokal o pow. 48,28 m2 zlokalizowany  przy ul. Potulickiej 29 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 12,00 zł/m2, wadium w wys. 1.200,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie  Spółdzielni najpóźniej w dniu 27.05.2021 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem niżej wymienionych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 58,90 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 127,01 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. 9 Maja 84 o pow. 12,80 m2 (umowa czasowa),
 • przy ul. Ruskiej 1-1C o pow. 40,47 m2,
 • przy ul. Budziszyńskiej 36 o pow. 61,60 m2,
 • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,

oraz

 • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.

Oferty zawierające :

 • dane oferenta,
 • informacje o zamierzonej działalności,
 • proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
 • proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,29 m2 przy ul. Potulickiej 28/4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni 26,29 m2 przy ul. Potulickiej 28/4.

Lokal położony jest na parterze budynku wielorodzinnego.

Miesięczna opłata najmu to kwota 1 000 zł/brutto, ponadto pobierane są opłaty za media oraz podatek od nieruchomości.  

Oferty należy składać siedzibie Spółdzielni lub drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 44 10 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.