Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na budowie drogi pożarowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości położonych przy ulicach 9 Maja 3 i 9 Maja 5 w Szczecinie – 12.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług

polegających na budowie drogi pożarowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości

położonych przy ulicach 9 Maja 3 i 9 Maja 5 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.10.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Potulickiej 9/20 – 06.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Potulickiej 9/20

  • cena wywoławcza 162 000,00 zł, wadium 8 100,00 zł,  pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 26,29 m(1 pokój, przedpokój z wnęką kuchenną, łazienka), mieszkanie do remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.10.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia ww. mieszkania po uzgodnieniu z  Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email:e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych – 18.08.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOLEJARZ” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych:

  • godz. 12:00 na lokal o pow. 26,04 m2 zlokalizowany przy ul. Potulickiej 9 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 25,00 zł/m2, wadium w wys. 1.060,00 zł,
  • godz. 12:30 na lokal o pow. 19,66 m2 zlokalizowany przy ul. Klemensiewicza 4-10 z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową. Wywoławcza stawka najmu netto wynosi 9,00 zł/m2, wadium w wys. 420,00 zł,

Przetargi odbędą się w dniu 18.08.2022 r. w siedzibie Spółdzielni, sala nr 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie pisemnej oferty. Wadium należy wpłacić w kasie, ofertę z określeniem zamierzonej działalności złożyć w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej w dniu 17.08.2022 r. do godz. 14:30. Wadium przepada w przypadku wygrania przetargu i nie podpisania umowy o najem lokalu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zaprasza również do negocjacji na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową:

  • przy ul. Mieszka I 105 o pow. 7,62 m2,
    oraz
  • na wynajem powierzchni ściennych pod reklamę, szyldy, logo firmy itp. ( w formie malowidła, banerów, ekranów).

Minimalne postąpienie przy licytacji stawki wynosi 5%. Osoba, która wygra negocjacje zobowiązana jest do wpłaty pieniężnego zabezpieczenia w wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto. Informacje o możliwości dokonania wizji lokalnej pod numerem 91 44 10 824.
Oferty zawierające :
– dane oferenta,
– informacje o zamierzonej działalności,
– proponowaną dla lokalu użytkowego stawkę najmu netto zł/m2,
– proponowaną za wynajem powierzchni ściennej pod reklamę stawkę najmu netto zł/m2

prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Warunki przetargu i przejęcia lokali w użytkowanie można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17, pok. 213, tel. 91 4410824 lub 91 4410801 wew. 824.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz swobodnego wyboru oferenta.

Przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji części elewacji budynku, pokrytej płytkami okładzinowymi z klinkieru przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie – 27.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji części elewacji budynku,

pokrytej płytkami okładzinowymi z klinkieru przy ul. 9 Maja 11-11b w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.07.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz budowie 10 miejsc postojowych na działce gruntu nr 81/2 przy ul. Ruskiej w Szczecinie – 19.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie usług polegających na rozbiórce istniejącej nawierzchni oraz

budowie 10 miejsc postojowych na działce gruntu nr 81/2 przy ul. Ruskiej w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.07.2022 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.07.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług: remontowych polegających na wymianie okładzin schodów zewnętrznych na okładziny antypoślizgowe, remoncie tarasu oraz wymianie balustrad w budynku usługowym przy ul. Mieszka I 103 w Szczecinie – 12.07.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług:

 remontowych polegających na wymianie okładzin schodów zewnętrznych na okładziny antypoślizgowe, remoncie tarasu oraz wymianie balustrad w budynku usługowym przy ul. Mieszka I 103 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.07.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony – roboty elektryczne ul. Kaszubska 27-27b – 30.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

  1. modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wymianą WLZ od tablicy głównej TG do tablic piętrowych TP, wraz z wymianą tablic WLZ i tablic licznikowo- bezpiecznikowych TLM,
  2. remontu instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu i opraw oświetleniowych na klatkach schodowych oraz piwnicy, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Kaszubskiej 27-27B w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 107.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 30.06.2022 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg nieograniczony na wykonanie hydroforni w budynku mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 2-10 w Szczecinie oraz budowę przyłącza wodociągowego do ww. budynku – 07.06.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie hydroforni w budynku mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 2-10 w Szczecinie

oraz budowę przyłącza wodociągowego do ww. budynku.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.06.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 07.06.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg ustny nieograniczony dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy pl. Zwycięstwa 4/15 – 28.04.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ul. 9 Maja 17, 70-136 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

dla osób fizycznych na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy:

  1. pl. Zwycięstwa 4/15 cena wywoławcza 246 000,00 zł, wadium 12 300,00 zł, pow. użytkowa lokalu mieszkalnego 48,60 m(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka) – mieszkanie do remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółdzielni sala nr 6.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28.04.2022 r. na konto bankowe numer 50 1020 4795 0000 9302 0008 1901.

Istnieje możliwość obejrzenia mieszkania, po uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Śródmieście” tel. 91 43 33 446.

Warunki przetargu można otrzymać w siedzibie SM „Kolejarz” pok. 113 tel. 91 44 10 815 (email:e.kukian@smkolejarz.szczecin.pl).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny