Przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachó￳w i komin￳ów budynkó￳w mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Sp￳ółdzielni – 27.02.2024 r.

Sp￳ółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług dekarskich polegających na remoncie dachó￳w i komin￳ów budynkó￳w mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby Sp￳ółdzielni.
Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunkó￳w Zamó￳wienia, dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pok￳ój 201.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2024 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pok￳j nr 209.
Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotó￳wce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SWZ konto bankowe.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.