Przetarg nieograniczony na wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych – 04.04.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wysokich wchodzących w skład zasobów Spółdzielni”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru  w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2018 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.04.2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.