Zebrania Osiedlowe Mieszkańców 05.04.2018 r. – 19.04.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie, działając na podstawie § 543 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie § 4 ust. 1 „Regulaminu Zebrań Osiedlowych Mieszkańców”, zwołuje Zebrania Osiedlowe Mieszkańców.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

 • Zebranie Osiedla „Cukrowa” – w dniu 05.04.2018 r. o godz. 1700 w sali Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 2 w Szczecinie,
 • Zebranie Osiedla „Wzgórze Hetmańskie I” – w dniu 09.04.2018 r. o godz. 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 • Zebranie Osiedla „Wzgórze Hetmańskie II” – w dniu 10.04.2018 r. o godz. 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 • Zebranie Osiedla „Wzgórze Hetmańskie III” – w dniu 11.04.2018 r. o godz. 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 • Zebranie Osiedla „Smolańska” – w dniu 16.04.2018 r. o godz. 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. 9 Maja 17 w Szczecinie,
 • Zebranie Osiedla „Ustronie” – w dniu 17.04.2018 r. o godz. 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. Maja 17 w Szczecinie,
 • Zebranie Osiedla „Mieszka I” – w dniu 18.04.2018 r. o godz. 1730 w sali Centrum Weselno – Bankietowego „Lawenda” przy ul. Maja 17 w Szczecinie,
 • Zebranie Osiedla „Śródmieście” – w dniu 19.04.2018 r. o godz. 1700 w sali Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Sowińskiego 3 w Szczecinie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji:  a) Mandatowo-Skrutacyjnej,  b) Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2017 r.
 6. Przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla.
 7. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków przyjętych przez odpowiednie Zebranie Osiedlowe Mieszkańców w 2017 r.
 8. Poinformowanie o sprawach, które będą poruszane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 9. Dyskusja na temat spraw bieżących mieszkańców osiedli biorących udział w Zebraniu Mieszkańców.
 10. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do Komisji Wnioskowej oraz przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem poszczególnych wniosków do realizacji.
 11. Zamknięcie obrad.

Mandaty uprawniające do czynnego uczestnictwa w Zebraniu będą wydawane członkom po okazaniu dowodu tożsamości.