Przetarg nieograniczony na wykonanie prac brukarskich, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż urządzeń małej architektury w ramach realizacji zadania p.n. „Strefa Seniora” na terenie osiedla Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie – 14.06.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie prac brukarskich, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, montaż urządzeń małej architektury w ramach realizacji zadania p.n. „Strefa Seniora” na terenie osiedla Wzgórze Hetmańskie w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru  w siedzibie Spółdzielni  w pok. 207.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetarg odbędzie się o godzinie 11:00 w dniu 14.06.2018 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.06.2018 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.