Przetarg nieograniczony na usługi brukarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Usług brukarskich polegających na remoncie drogi dojazdowej, chodników
i podestów do budynku mieszkalnego przy ul. Inowrocławskiej 11-11B
w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni  w pok. 201. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,- zł/szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.08.2018 r. w siedzibie Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11 00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 07.08.2018 r. do godz. 9 00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.