Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej WLZ wraz z obwodami administracyjnymi w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. Mieszka I 102 – 18.12.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: 

„Remontu instalacji elektrycznej WLZ wraz z obwodami administracyjnymi w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy ul. Mieszka I 102”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru w siedzibie Spółdzielni w pok. 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter) o godz. 12:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 18.12.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.