Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dociepleniu dachu i remoncie kominów wysokich budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonych przy ulicach: Potulicka 26 i Potulicka 29 – 05.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Usług polegających na dociepleniu dachu i remoncie kominów wysokich budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonych przy ulicach: Potulicka 26 i Potulicka 29”.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.02.2019 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dokumenty :