Przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych – 28.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących usług:

  • Docieplenie ściany zewnętrznej zachodniej i naprawa ściany południowej budynku mieszkalnego wysokiego przy ul. 9 Maja 10 w Szczecinie.
  • Renowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Frysztackiej 5-8 w Szczecinie.
  • Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Budziszyńskiej 35 i 36 w Szczecinie.
  • Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (w budowie) przy ul. Ruskiej, Legnickiej w Szczecinie (działka gr. 114/14)

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.03.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 28.03.2019 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.