Przetarg nieograniczony na roboty elektryczne – 02.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie przy ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych w budynku położonym przy ul. Inowrocławskiej 11-11A-11B w Szczecinie,
  • wymianę głównych tablic rozdzielczych w budynkach położonych przy ul. Inowrocławskiej 8-8A-8B i 11-11A-11B w Szczecinie.

Szczegółowe zakresy prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 206 (II piętro).

Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2019 r. o godz. 12:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” ul. 9 Maja 17 w Szczecinie w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 02.07.2019 r. do godz. 1000 w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 209 (II piętro).

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.