Przetarg nieograniczony na wykonanie usług stolarskich polegających na dostawie i wymianie włazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie – 05.02.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług:

 „Stolarskich polegających na dostawie i wymianie włazów dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: 9 Maja i Ruskiej w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2021 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.02.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.