Przetarg nieograniczony na  wykonanie usługi polegającej na wymianie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej 22-23a w Szczecinie – 10.11.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na 

wykonanie usługi polegającej na wymianie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ruskiej 22-23a w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 202.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2021 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) o godz. 10:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 09.11.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe lub w formie gwarancji bankowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.