Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na budowie drogi pożarowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości położonych przy ulicach 9 Maja 3 i 9 Maja 5 w Szczecinie – 12.10.2022 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług

polegających na budowie drogi pożarowej w postaci ciągu pieszo-jezdnego na terenie nieruchomości

położonych przy ulicach 9 Maja 3 i 9 Maja 5 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.10.2022 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.