Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji wodnej w pomieszczeniu technicznym (hydroforni) w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Potulickiej 9 i Potulickiej 40 wraz z przyłączami  wodociągowymi – 18.10.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Przebudowy instalacji wodnej w pomieszczeniu technicznym (hydroforni) w budynkach mieszkalnych położonych w Szczecinie przy ul. Potulickiej 9 i Potulickiej 40 wraz z przyłączami  wodociągowymi.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest do odbioru  w siedzibie Spółdzielni  w pok. 202.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wykupienie SIWZ w cenie 50,00 zł/szt.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Ofertę w zamkniętej kopercie należy składać do dnia 18.10.2018 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.