Przetarg nieograniczony na wykonanie usług malarskich wraz z robotami przygotowawczymi w budynku mieszkalnym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie – 27.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Usług malarskich wraz z robotami przygotowawczymi w budynku mieszkalnym przy ul. Klemensiewicza 17 w Szczecinie.”

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni w pok. 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter)  o godz. 9:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 27.02.2019 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.