Przetarg nieograniczony instalacje sanitarne – 19.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

  1. Regulacji instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o montaż regulacyjnych zaworów podpionowych wraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania z centralnego na miejscowe w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni.
  2. Projektów budowlanych regulacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wykonanie modernizacji zaworów podpionowych oraz ze zmianą odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, z centralnego na miejscowe w budynku mieszkalnym przy Budziszyńskiej 35-36 W Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmują Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.smkolejarz.szczecin.pl lub w siedzibie Spółdzielni, pokój 202.

Przetargi odbędą się w dniu 19.06.2019 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter) odpowiednio:

  • Poz. nr 1 o godz. 10:00.
  • Poz. nr 2 o godz. 11:00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.06.2019 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.