Przetarg nieograniczony na konanie usług polegających na naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie – 05.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na:

„Naprawie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Dunikowskiego 28 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się o godz. 10:00  w dniu 05.06.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 05.06.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.