Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie – 14.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usług polegających na „Dociepleniu ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Cukrowej 33-43 w Szczecinie”.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. o godz. 10:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 14.08.2020 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.