Przetarg nieograniczony na wykonanie usług polegających na przebudowie lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Kaszubskiej 27c w Szczecinie – 04.11.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie

usług polegających na przebudowie lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania

na trzy lokale mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ulicy Kaszubskiej 27c w Szczecinie.

 

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się o godz. 10 00  w dniu 04.11.2020 r. w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 04.11.2020 r. do godz. 9 00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.