Wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni

RADA NADZORCZA

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W SZCZECINIE

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem

z badania tego sprawozdania.

 

Wymagany termin przeprowadzenia badania : do 31.03.2021 r.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2020”  należy przesłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”, 70-136 Szczecin, ul. 9 Maja 17 lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 30 października 2020 r. do godz. 1500.

Warunki badania sprawozdania:

  • Biegły rewident sporządzi pisemną opinię wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółdzielni jest rzetelne i prawidłowe oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik Spółdzielni.
  • Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu opinii i raportu z badania. W razie konieczności weźmie udział w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
  • Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listów intencyjnych do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółdzielni.
  • Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 31.03.2021 roku.
  • Płatność za przeprowadzenie badanie obejmuje wszystkie koszty badania i dojazdu i nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego.

 

Oferta powinna zawierać:

  • informację o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem

numeru i daty wpisu);

  • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;
  • wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania;
  • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
  • informację o przeprowadzonych badaniach sprawozdania finansowego w spółdzielniach mieszkaniowych.

 

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2020 r.

Wybór biegłego rewidenta nastąpi 19 listopada 2020 r.

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez konieczności uzasadnienia i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.