Przetarg nieograniczony na wykonanie usług murarsko-tynkarskich polegających na remoncie muru oporowego przy zjeździe do garaży zlokalizowanych w przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie położonym przy al. Powstańców Wlkp. 53 w Szczecinie – 20.05.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie, ul. 9 Maja 17 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie usług murarsko-tynkarskich polegających na remoncie muru oporowego przy zjeździe do garaży

zlokalizowanych w przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie

położonym przy al. Powstańców Wlkp. 53 w Szczecinie.

Szczegółowy zakres prac obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna poniżej lub w siedzibie Spółdzielni pokój 201.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2021 r. o godz. 11:00 w budynku Zarządu SM „Kolejarz” w sali nr 6 (parter).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 20.05.2021 r. do godz. 9:00  w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 209.

Wadium w wysokości określonej w SIWZ należy wnieść w gotówce w kasie Spółdzielni lub przelewem na wskazane w SIWZ konto bankowe.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.