Świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego

W związku z wejściem w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r. Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, wdrażającej do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w Szczecinie uprzejmie informuje, że wymaganą dokumentację techniczną do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, o której mowa w Dz.U. z 2022 r. poz. 2206, udostępnia się do wglądu, w siedzibie Spółdzielni przy ul. 9 Maja 17 –  Dział Techniczny pok. 202, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400

Jednocześnie informujemy, iż ww. dokumentacja okazywana jest wyłącznie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobom działającym na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa. Osoby zainteresowane udostępnieniem danych budynku w celu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, do którego posiadają tytuł prawny, powinny złożyć w Spółdzielni stosowny wniosek.